0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

96 View 11 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62086607
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่11 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่11 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562
เวลา : 08.30-12.00
สถานที่ : ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34
โดย : ชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์
โทร : 0621066331

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
303
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
301