0-4372-5437    

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประปีการศึกษา 2567

330 View 10 มิถุนายน 2567

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 67102102
ชื่อกิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประปีการศึกษา 2567
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2800 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่09 มิ.ย. 2567 - 11 มิ.ย. 2567
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2567
วันที่ : วันที่10 มิ.ย. 2567 - 11 มิ.ย. 2567
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : กลุ่มงานเวชศึกษาป้องกัน กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1328
จำนวนที่รับ
2800

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
477
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
115
คณะวิศวกรรมศาสตร์
98
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
190
คณะวิทยาการจัดการ
181
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
48
คณะนิติศาสตร์
67
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
108
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
44