0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา2562

124 View 10 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62016622
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 3100 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่11 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : คณะครุศาสตร์
โทร : 0956632370

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1583
จำนวนที่รับ
3100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1579
คณะวิทยาการจัดการ
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1