0-4372-5437    

กิจกรรมประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการ

98 View 10 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62044606
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่10 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
เวลา : 13.00-18.00
สถานที่ : ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34
โดย : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
โทร : 0909652837

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
409
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะวิทยาการจัดการ
404
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1