0-4372-5437    

อบรมการทำทุงอีสาน 3 มิติ

119 View 10 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62306606
ชื่อกิจกรรม : อบรมการทำทุงอีสาน 3 มิติ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่09 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่10 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : มณฑลพิธีหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
110
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
19
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34
คณะวิทยาการจัดการ
13
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
11
คณะนิติศาสตร์
8
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
5
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4