0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

69 View 10 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62015621
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 170 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่18 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562
เวลา : 08.00-12.00
สถานที่ : อาคาร 8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
โดย : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 0925455185

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
134
จำนวนที่รับ
170

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
133
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1