0-4372-5437    

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษา

45 View 10 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62092604
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 30 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่06 พ.ค. 2562 - 06 พ.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่06 พ.ค. 2562 - 06 พ.ค. 2562
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : อาคาร 37 คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 0930102427

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
23
จำนวนที่รับ
30

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
21
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1