0-4372-5437    

โครงการจัดการแข่งขันนักกีฬารักบบี้ฟุตบอล

21 View 15 กันยายน 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 66012633
ชื่อกิจกรรม : โครงการจัดการแข่งขันนักกีฬารักบบี้ฟุตบอล
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2566
วันที่ : วันที่15 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : สนาม2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
319
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
313
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1