0-4372-5437    

โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21

54 View 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 66011610
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่31 ส.ค. 2566 - 02 ก.ย. 2566
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2566
วันที่ : วันที่02 ก.ย. 2566 - 03 ก.ย. 2566
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย : สาขาวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์
โทร : 0982283261

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
72
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
72