0-4372-5437    

โครงการ Openhouse คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

100 View 21 สิงหาคม 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 66092606
ชื่อกิจกรรม : โครงการ Openhouse คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่29 ส.ค. 2566 - 09 ก.ย. 2566
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2566
วันที่ : วันที่29 ส.ค. 2566 - 09 ก.ย. 2566
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม 3 ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย : นายสมชาย อินทตา
โทร : 0945268824

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
95
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
94