0-4372-5437    

กิจกรรมปล่อยF SAVE A

72 View 09 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62305606
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปล่อยF SAVE A
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่26 มิ.ย. 2562 - 03 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่26 มิ.ย. 2562 - 03 ก.ค. 2562
เวลา : 16.00-20.00
สถานที่ : ท่าน้ำริมห้วยคะคาง ข้างหอประชุม80พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ
โทร : 0933914082

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
859
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
368
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
281
คณะวิทยาการจัดการ
33
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
24
คณะนิติศาสตร์
13
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
101
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
9