0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

127 View 09 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62036608
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 160 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่09 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่11 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562
เวลา : 07.00-12.00
สถานที่ : ห้องประชุม Auditorium2 อาคาร36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย : สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โทร : 0972581096

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
92
จำนวนที่รับ
160

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
92