0-4372-5437    

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

39 View 09 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62084604
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 70 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่29 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โดย : หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โทร : 0621066331

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
66
จำนวนที่รับ
70

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
65