0-4372-5437    

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกาอบการทางสังคม

95 View 09 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62042605
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกาอบการทางสังคม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 540 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่08 ก.ค. 2562 - 09 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่08 ก.ค. 2562 - 09 ก.ค. 2562
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34
โดย : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
โทร : 0814718121

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
3
จำนวนที่รับ
540

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
3