0-4372-5437    

ปฐมนิเทศสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

41 View 09 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60081605
ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 86 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.30-12.00
สถานที่ : ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคาร 15
โดย : หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โทร : 0621066331

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
76
จำนวนที่รับ
86

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
75