0-4372-5437    

ทำบุญตักบาตร พิธีหล่อเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี2562

140 View 09 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62306605
ชื่อกิจกรรม : ทำบุญตักบาตร พิธีหล่อเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2000 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่09 ก.ค. 2562 - 09 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่09 ก.ค. 2562 - 09 ก.ค. 2562
เวลา : 07.00-09.00
สถานที่ : มณฑลพิธีหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
720
จำนวนที่รับ
2000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
12
คณะวิศวกรรมศาสตร์
41
คณะนิติศาสตร์
26
คณะครุศาสตร์
354
คณะวิทยาการจัดการ
42
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
86
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
86
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
29