0-4372-5437    

พิธีหล่อเทียนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี2562

431 View 08 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62306604
ชื่อกิจกรรม : พิธีหล่อเทียนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 3000 คน
ค่าชั่วโมง : 30 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่08 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่08 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : มณฑลพิธีหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
3773
จำนวนที่รับ
3000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
163
คณะวิศวกรรมศาสตร์
156
คณะนิติศาสตร์
186
คณะครุศาสตร์
1204
คณะวิทยาการจัดการ
539
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
274
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
211
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
743
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
297