0-4372-5437    

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

47 View 06 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62082106
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่27 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่27 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคาร 15
โดย : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
195
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
193