0-4372-5437    

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

108 View 05 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62302603
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 30 คน
ค่าชั่วโมง : 18 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 ก.ค. 2562 - 06 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่06 ก.ค. 2562 - 08 ก.ค. 2562
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : วัดขุนพรมดำริ บ้านอุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
54
จำนวนที่รับ
30

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
34
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16
คณะนิติศาสตร์
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1