0-4372-5437    

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2562

141 View 03 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62106605
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2500 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่03 ก.ค. 2562 - 04 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่04 ก.ค. 2562 - 04 ก.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
2129
จำนวนที่รับ
2500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
81
คณะวิศวกรรมศาสตร์
85
คณะนิติศาสตร์
93
คณะครุศาสตร์
749
คณะวิทยาการจัดการ
196
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
164
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
108
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
501
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
152