0-4372-5437    

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ และการพยาบาลสัตว์

204 View 27 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62052602
ชื่อกิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ และการพยาบาลสัตว์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 80 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่27 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่30 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.30-20.00
สถานที่ : อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์
โทร : 0910612096

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
84
จำนวนที่รับ
80

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
84