0-4372-5437    

English Together

107 View 26 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62032604
ชื่อกิจกรรม : English Together
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่26 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่27 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562
เวลา : 05.30-16.30
สถานที่ : ลานกิจกรรมหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : ชุมนุมภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0952365945

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
338
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
331
คณะวิทยาการจัดการ
2
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1