0-4372-5437    

โครงการอบรมเชิงวิชาการจิตวิญญาณความเป็นครู และครูไทยในศตวรรษที่21

97 View 26 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62011611
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงวิชาการจิตวิญญาณความเป็นครู และครูไทยในศตวรรษที่21
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่26 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่27 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : อาคาร1 คณะครุศาสตร์
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร : 0908204338

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
783
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
782
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1