0-4372-5437    

โครงการการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

133 View 26 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62042603
ชื่อกิจกรรม : โครงการการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 15 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
เวลา : 15.00-18.00
สถานที่ : อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
โดย : ชุมนุมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
โทร : 0634315535

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
61
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
61