0-4372-5437    

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

100 View 24 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62011607
ชื่อกิจกรรม : พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 180 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 26 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่26 มิ.ย. 2562 - 26 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.00-12.00
สถานที่ : หอประชุมพระบรมธาตุนาดูน (อาคาร1)
โดย : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 0925455185

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
137
จำนวนที่รับ
180

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
136
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1