0-4372-5437    

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2562

204 View 24 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62016608
ชื่อกิจกรรม : พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 180 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่30 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
เวลา : 13.00-22.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ชั้นล่าง)
โดย : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 0925455185

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
137
จำนวนที่รับ
180

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
136
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1