0-4372-5437    

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ครูคอม สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา2562

136 View 24 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62012609
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ครูคอม สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 180 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
เวลา : 15.00-18.00
สถานที่ : อาคาร 8 และบริเวณริมห้วยคะคางฝั่งสนามอรุณปรีดีดิลก
โดย : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 0925455185

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
160
จำนวนที่รับ
180

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
159
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1