0-4372-5437    

ร่วมชมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา2562

1,343 View 21 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62303601
ชื่อกิจกรรม : ร่วมชมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่16 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่21 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562
เวลา : 15.00-21.00
สถานที่ : สนามอรุณปรีดีดิลก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

วรรณนิสา แสนศิลา
2019-06-21 15:10:40.873    182.232.163.171 613130360109

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1008
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
49
คณะวิศวกรรมศาสตร์
37
คณะนิติศาสตร์
26
คณะครุศาสตร์
198
คณะวิทยาการจัดการ
186
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
45
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
284
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
125