0-4372-5437    

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา2562

478 View 21 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62103104
ชื่อกิจกรรม : พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 3000 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่21 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่21 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.30-22.00
สถานที่ : สนามอรุณปรีดีดิลก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1920
จำนวนที่รับ
3000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
77
คณะนิติศาสตร์
106
คณะครุศาสตร์
818
คณะวิทยาการจัดการ
215
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
136
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
391
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
167