0-4372-5437    

ฝึกซ้อมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

169 View 20 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62103103
ชื่อกิจกรรม : ฝึกซ้อมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 3200 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่18 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562
เวลา : 15.00-20.30
สถานที่ : สนามอรุณปรีดีดิลก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
2199
จำนวนที่รับ
3200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
93
คณะวิศวกรรมศาสตร์
82
คณะนิติศาสตร์
87
คณะครุศาสตร์
715
คณะวิทยาการจัดการ
238
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
115
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
122
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
592
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
155