0-4372-5437    

ประชุมหัวหน้าหมู่เรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

743 View 18 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62102603
ชื่อกิจกรรม : ประชุมหัวหน้าหมู่เรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่18 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่18 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.30-12.00
สถานที่ : ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร34
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
221
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
84
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29
คณะวิทยาการจัดการ
37
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
12
คณะนิติศาสตร์
6
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
21
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7