0-4372-5437    

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

50 View 17 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61072604
ชื่อกิจกรรม : อบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะนิติศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 21 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่30 ต.ค. 2561 - 05 พ.ย. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : คณะนิติศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
49
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
4
คณะนิติศาสตร์
45