0-4372-5437    

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2562

204 View 10 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62102102
ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 3000 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 มิ.ย. 2562 - 11 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่11 มิ.ย. 2562 - 11 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:11.997    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
2278
จำนวนที่รับ
3000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
85
คณะวิศวกรรมศาสตร์
100
คณะนิติศาสตร์
103
คณะครุศาสตร์
737
คณะวิทยาการจัดการ
175
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
133
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
116
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
662
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
166