0-4372-5437    

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

2,431 View 11 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60105612
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 4 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่11 ก.ค. 2560 - 12 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่12 ก.ค. 2560 - 12 ก.ค. 2560
เวลา : 07.00-08.30
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 4 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1002
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
45
คณะวิศวกรรมศาสตร์
46
คณะนิติศาสตร์
130
คณะครุศาสตร์
123
คณะวิทยาการจัดการ
76
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
228
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
71
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
184
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
99