0-4372-5437    

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา2561

327 View 14 มีนาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61102624
ชื่อกิจกรรม : ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2500 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่15 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:45.700    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1441
จำนวนที่รับ
2500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
78
คณะวิศวกรรมศาสตร์
132
คณะนิติศาสตร์
71
คณะครุศาสตร์
3
คณะวิทยาการจัดการ
288
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
152
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
74
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
439
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
204