0-4372-5437    

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่16/2561

244 View 13 มีนาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61032624
ชื่อกิจกรรม : ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่16/2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่13 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่13 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562
เวลา : 17.00-21.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:45.357    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
56
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
32
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
คณะวิทยาการจัดการ
9
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะนิติศาสตร์
4
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1