0-4372-5437    

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่12/2561

1,208 View 07 มีนาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61032624
ชื่อกิจกรรม : ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่12/2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่07 ม.ค. 2562 - 07 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่07 ม.ค. 2562 - 07 ม.ค. 2562
เวลา : 17.00-21.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
65
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18
คณะวิทยาการจัดการ
6
คณะนิติศาสตร์
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
21