0-4372-5437    

โครงการปลูกจิตสำนึกความเป็นครู คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

923 View 07 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60012104
ชื่อกิจกรรม : โครงการปลูกจิตสำนึกความเป็นครู คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 600 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่27 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่29 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร : 091-063-6403

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
-นายเกริกเกียรติ  ภูจีระ  (นายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์)

หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
548
จำนวนที่รับ
600

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
548