0-4372-5437    

กิจกรรมศาสตร์และศิลป์ถิ่นอีสานเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการเรียนรู้ทางคติชนวิทยา

111 View 28 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61016631
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมศาสตร์และศิลป์ถิ่นอีสานเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการเรียนรู้ทางคติชนวิทยา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่27 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562
เวลา : 08.00-12.00
สถานที่ : ห้องประชุม Conference room คณะวิทยาการจัดการ
โดย : คณะครุศาสตร์
โทร : 0651094815

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:44.530    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
77
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
77