0-4372-5437    

นิทรรศการโลกและการเปลี่ยนแปลง

109 View 25 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61011631
ชื่อกิจกรรม : นิทรรศการโลกและการเปลี่ยนแปลง
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่25 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562
เวลา : 09.00-12.00
สถานที่ : อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร
โดย : สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 0834253984

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:44.090    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
134
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
126
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
คณะวิทยาการจัดการ
2
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1