0-4372-5437    

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560

793 View 07 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60055603
ชื่อกิจกรรม : โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่06 ก.ค. 2560 - 07 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่07 ก.ค. 2560 - 07 ก.ค. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร : 092-885-5483

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
 

นางสาวอริตา ไปณรงค์  (นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร)


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
121
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
112
คณะนิติศาสตร์
3