0-4372-5437    

โครงการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ

246 View 20 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61021623
ชื่อกิจกรรม : โครงการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 138 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่13 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : ชุมนุมสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0623462791

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:43.590    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
73
จำนวนที่รับ
138

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
73