0-4372-5437    

อบรมคุณธรรม

251 View 20 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61025622
ชื่อกิจกรรม : อบรมคุณธรรม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 80 คน
ค่าชั่วโมง : 18 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่25 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : ศูนย์ปฎิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น
โดย : สาขาววิชาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0883291933

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:44.607    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1081
จำนวนที่รับ
80

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
59
คณะวิศวกรรมศาสตร์
41
คณะนิติศาสตร์
86
คณะครุศาสตร์
317
คณะวิทยาการจัดการ
204
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
132
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
27
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
12