0-4372-5437    

ทำบุญตักบาตวันราชภัฏ2562

355 View 14 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61103623
ชื่อกิจกรรม : ทำบุญตักบาตวันราชภัฏ2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่14 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562
เวลา : 08.30-21.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:43.763    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1344
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
39
คณะวิศวกรรมศาสตร์
95
คณะนิติศาสตร์
100
คณะครุศาสตร์
349
คณะวิทยาการจัดการ
247
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
175
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
34
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
238
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
67