0-4372-5437    

มหกรรมวันราชภัฏ

293 View 13 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61103622
ชื่อกิจกรรม : มหกรรมวันราชภัฏ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่13 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่13 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562
เวลา : 08.30-21.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043425437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:43.700    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1155
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
42
คณะวิศวกรรมศาสตร์
77
คณะนิติศาสตร์
105
คณะครุศาสตร์
337
คณะวิทยาการจัดการ
202
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
113
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
18
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
189
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
72