0-4372-5437    

โครงการแห่เทียนพรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา2560

896 View 05 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60036606
ชื่อกิจกรรม : โครงการแห่เทียนพรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 800 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 ก.ค. 2560 - 06 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่06 ก.ค. 2560 - 06 ก.ค. 2560
เวลา : 06.00-12.00
สถานที่ : อาคาร 36
โดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 093-478-9997

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
648
จำนวนที่รับ
800

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21
คณะวิศวกรรมศาสตร์
55
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
511
คณะวิทยาการจัดการ
6
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3
คณะนิติศาสตร์
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
43
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7