0-4372-5437    

กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวินัย และเคารพวินัยจราจร

198 View 07 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61302633
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวินัย และเคารพวินัยจราจร
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 18 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 ก.พ. 2562 - 07 ก.พ. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่07 ก.พ. 2562 - 09 ก.พ. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนท์ 1 อาคาร 34
โดย : กลุ่มงานเวชศึกษาป้องกัน กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 0877173663

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:43.373    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
93
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
45
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
5
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
คณะวิทยาการจัดการ
9
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะนิติศาสตร์
12
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
3