0-4372-5437    

ร่วมพิธีเปิดบุญเบิกฟ้า และกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

250 View 31 มกราคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61306623
ชื่อกิจกรรม : ร่วมพิธีเปิดบุญเบิกฟ้า และกาชาดจังหวัดมหาสารคาม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่31 ม.ค. 2562 - 01 ก.พ. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่01 ก.พ. 2562 - 01 ก.พ. 2562
เวลา : 12.00-18.00
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม
โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:43.200    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
111
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
104
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1