0-4372-5437    

เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

197 View 29 มกราคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61303632
ชื่อกิจกรรม : เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่29 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่30 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562
เวลา : 13.00-21.00
สถานที่ : โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:43.043    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
119
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
23
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
คณะวิทยาการจัดการ
3
คณะนิติศาสตร์
39
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
9
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
43