0-4372-5437    

วันครู

197 View 15 มกราคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61016629
ชื่อกิจกรรม : วันครู
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่16 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562
เวลา : 08.00-12.00
สถานที่ : ห้องประชุมพระธาตุนาดูน
โดย : คณะครุศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:42.717    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
2628
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
110
คณะวิศวกรรมศาสตร์
160
คณะนิติศาสตร์
130
คณะครุศาสตร์
789
คณะวิทยาการจัดการ
417
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
261
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
101
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
461
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
199